Op 13 maart j.l. heeft de sectie Contextuele therapie van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapeuten in De Christelijke Hogeschool in Ede, een studiedag georganiseerd met als thema, de basisprincipes van de contextuele therapie, zoals die door zijn grondlegger Nagy, zijn beschreven en uitgewerkt.

De vier basisprincipes zoals Nagy die heeft beschreven zijn

  1. Relationele ethiek; hiermee wordt bedoeld dat tegenstellingen nodig zijn in relaties om individuatie mogelijk te maken; m.a.w. de beïnvloeding vindt plaats binnen  de relatie. Er is altijd een spanningsveld tussen geven en ontvangen; de balans hiertussen is van belang.
  2. De balans tussen geven en ontvangen; Nagy spreekt van het recht om te geven en het recht om te ontvangen. Dit speelt zich met name ook af binnen de generaties, waarbij soms rekeningen worden doorgegeven aan de volgende generatie (delegatie). De balans wordt dan door ontschuldigen weer in evenwicht gebracht.
  3. Loyaliteit; volgens Nagy is dit trouw aan mensen die in een belangrijke relatie met iemand staan. Er zijn verschillende soorten loyaliteitsconflicten; t.w.
  4. Gespleten loyaliteit; dit gebeurt bij een gedwongen keuze voor een kind voor een ouder ten nadele van de ander ouder. Dit zien we heel vaak bij echtscheidingsconflicten. En bij geschonden vertrouwen.
  5. Onzichtbare loyaliteit: in de ene relatie wordt de rekening gepresenteerd van een andere relatie. Dit zien we bij intergenerationele relaties, bijv van moeder en dochter waarbij het conflict terugkomt als de dochter ook weer moeder wordt.
  6. Over-loyaliteit;dit is bij een volledige beschikbaarheid van een kind voor een ouder(of ouders) die ten koste gaat van de eigen afbakening. Er is dan sprake van opoffering van eigen autonomie.

Omgaan met loyaliteit is soms zeer moeilijk; zo voelt voor kinderen het praten over een of beide  ouders als een vorm van verraad.

4.   Meerzijdige partijdigheid; dit is een belangrijke, zo niet de belangrijkste techniek die een     therapeut hanteert om te voorkomen dat een van gesprekspartners zich niet erkend of gehoord voelt. Dit is een grondhouding waarmee de therapeut zegt “hier sta ik”.

De techniek is om de balans tussen geven en ontvangen in beeld te brengen en door middel van een dialoog in beweging te krijgen.(Wat is ieders investering?)

Dit wil niet zeggen dat de therapeut zgn neutraal is (neutraliteit bestaat niet) maar dat hij wisselend tijdelijk partijdig is; dit is een therapeutische keuze  met het doel om de dialoog te bevorderen.

Het was een inspirerende dag, met goede sprekers, die het gedachtengoed van Nagy voor alle aanwezigen zeer helder en duidelijk hebben verwoord.  Voor vele toehoorders bekende en vertrouwde materie, maar wel goed om weer eens de kennis op te frissen.

Adje Nabben